Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk schort haar activiteiten op

De Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk hebben op 23 oktober 2013 besloten hun activiteiten op te schorten en te bevriezen tot nader order. De reden hiervan is gelegen in de opstelling van het bestuur en pastoresteam van de Verrijzenis Parochie die per brief 20 september 213 terugkomt op de afspraken vastgelegd in het continuïteitsscenario en bekrachtigd tijdens de bijeenkomst van 20 juni 2013 in ‘Ons Pakhuus’. Dit scenario was de uitkomst uit de gevoerde gesprekken met het bestuur en pastoresteam van de Verrijzenisparochie op basis van de intentieverklaring samengesteld door de gevormde stuurgroep binnen de Mauritiuskerk waarin ook de Stichting Vrienden zitting had.

Doelstelling

De Stichting Vrienden had als doel om in het continuïteitscenario een haalbaarheidsonderzoek te doen naar:
A. Het verwerven in eigendom van de Mauritiuskerk door de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk en de ruimten te verhuren aan de lokale geloofsgemeenschap. Daarnaast het gebouw multifunctioneel inzetbaar te maken voor Silvolde.
B. In samenspraak met de Verrijzenis Parochie een pastoraal programma van de geloofsgemeenschap Mauritius te accorderen waaruit blijkt welke activiteiten in de toekomst in de Mauritiuskerk mogen plaats vinden.

Dit onder de randvoorwaarden dat de Stichting uitsluitend eigenaar en beheerder is van het kerkgebouw en onder anderen de activiteiten van de lokale geloofsgemeenschap tegen een vergoeding te faciliteren. Dit op basis van ‘financiële haalbaarheid’ en dat de Mauritiuskerk  en de geoormerkte gelden van de geloofsgemeenschap van circa € 400.000,00 toe behoren aan de Silvoldse (parochie)gemeenschap en daarmee een goede basis vormden voor deze financiële haalbaarheid. Dit alles is vastgelegd in een intentieverklaring die in de brief 20/9 jl. van het bestuur van de Verrijzenis Parochie volledig te niet is gedaan. Kort gezegd, het kerkgebouw is niet te koop en de multifunctionaliteit hiervan is een zaak van het bisdom.

Oorzaak en gevolg
Het stellen van nieuwe eisen in deze brief is een uitholling van gemaakte afspraken en vormt een blokkade voor het proces van functionaliteit en haalbaarheid voor het behoud van het kerkgebouw, ook na 2017 in Silvolde. Vanuit de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk betekent dit dat wij niet langer kunnen meewerken aan het beoogde doel van het continuïteitsscenario. Namelijk de mogelijkheid tot het behoud van de Mauritiuskerk voor Silvolde op haalbaarheid te onderzoeken om daarmee de functionele invulling voor de toekomst van het gebouw te kunnen waarborgen.

Vanaf april jl. zijn wij als vrijwilligers met veel enthousiasme en overtuiging begonnen aan het vormgeven van het veranderingsproces dat is omschreven in de intentieverklaring en bijlagen. Deze zijn in de vorm van het continuïteitscenario bekrachtigd tijdens de bijeenkomst van 20 juni jl. in ‘Ons Pakhuus’ door zowel een afvaardiging van het Bestuur van de Verrijzenis Parochie en Pastores evenals van de geloofsgemeenschap van de Mauritiuskerk.
Echter macht, dogma’s en regels bij het bestuur en pastores van de Verrijzenis Parochie voeren de boventoon en gaan boven beleving, echtheid en compassie voor het geloof. Jammer dat de macht op een dergelijke wijze wordt ge- en misbruikt.

Samenvattend kom ik tot de volgende hoofdoorzaken tot het beëindigen van de medewerking van de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk aan het continuïteitsscenario, dat door de brief van 20 september jl. eenzijdig is teruggedraaid:
1. de opstelling van het Bestuur van de Verrijzenis Parochie verwoord in de
brief van 20 september jl., waarin met nieuwe eisen en richtlijnen, de voortgang van het proces tot het behoud van het kerkgebouw volledig wordt geblokkeerd.
2. de brief is eigenlijk een minachting voor lokale initiatieven en toont geen enkel respect voor de inzet van parochianen als vrijwilliger. Het bestuur van de Verrijzenis Parochie en Pastores geven hiermee aan geen enkel oog de hebben voor de maatschappelijke behoefte aan realiteitszin en aansluiting bij de geloofsbeleving van ‘gewone mensen’.

Met vriendelijke groet
Namens Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk

Jan Olthof
voorzitter