Enquêteresultaten nieuwe toekomst Mauritiuskerk

In januari 2013 is er een enquête gehouden onder de parochianen van de Mauritiuskerk,

Scholen, verenigingen, bedrijven en organisaties over een nieuwe toekomst van de Mauritiuskerk. Om het meedenken over de nieuwe toekomst gemakkelijker te maken is het enquêteformulier ingedeeld in 8 hoofdfuncties. Binnen deze functies zij voorbeelden aangegeven van in het totaal 35 activiteiten.

Respons

In het totaal zijn 1200 enquêteformulieren verstuurd en hiervan zijn 319 formulieren terug ontvangen van niet alleen parochianen, maar ook van scholen en verenigingen.

Dit betekent een respons van 28%. Dit is een goede score om de enquête als leidraad te mnemen voor een bouwkundig als financieel herinrichtingsplan.

De hoofdfuncties

Zoals hierboven genoemd was de enquête ingedeeld in 8 hoofdsfuncties.

De hoogst scorende functies is religie met 99%. Dat de Mauritiuskerk als liturgiecentrum moet blijven staat buiten kijf. Vervolgens scoort kunst met 84% en spiritualiteit met 82%, een goede tweede en derde plaats. Deze hoge scores overtuigen zeer dat er in het huidige kerkgebouw, ook op dit gebied activiteiten kunnen plaats vinden.

De sociale functie scoort 77%. De culturele functie en onderwijs en toerusting, scoren beide 69%. Dus is een duidelijke meerderheid vindt dat ook deze activiteiten in de toekomst in de Mauritiuskerk kunnen plaats vinden.

De activiteiten die onder de functie welness/welzijn/ medisch centrum vallen en de functie zakelijk scoren met 46% en 42% duidelijk lager. Deze activiteiten hebben duidelijk minder draagvlak.

De hoofdfuncties nader onder de loep

Religie - score 99%

Bij deze hoofdfunctie zijn een aantal suggesties naar voren gebracht. Meerdere mensen hebben aangegeven om de kerkbanken te vervangen door stoelen. Er is ook een verlangen naar intiemere vieringen waarbij de Ahsmanzaal en de Mariakapel genoemd zijn. Ook waren er voorstellen om het samenzijn na de viering door het schenken van koffie of thee.

Een heel bijzondere reactie was om een familiebrunch mogelijk te maken bij jubilea of bijzondere gezinsvieringen. Er leven dus vele ideeën om de liturgie wat uitnodigend te maken.

Kunst - score 84%

Binnen deze hoofdfunctie scoort kerkkunst zelfs 97%.

Bij deze hoofdfunctie zijn eveneens een aantal goede suggesties gedaan door de respondenten. Bij kunst dient er behalve kerkkunst, volgens hen ook gedacht worden aan exposities van schilderijen, beelden, foto’s, tekeningen enz.

Spiritueel - score 82%

De genoemde voorbeelden als Meditatie, welke 88% scoort en Yoga met 77% zijn nog altijd een hoge score. Het betekent dat er hieraan ook behoefte is.

Sociaal – 77%

De genoemde activiteiten als ontmoetingscentrum voor bijeenkomsten van zowel jongeren, in de vorm van een jeugdsoos alsmede voor ouderen scoren 91%.

De kinderopvang daarentegen maar 54%. Het is heel verheugend dat bij deze hoofdfunctie een aantal waardevolle suggesties gedaan zijn die ook samenhangen met de diaconale opdracht van de kerk. Hier werden genoemd: voedselbanken, kledingbanken, derde wereldactiviteiten enz.

Cultureel – score 69%

Deze hoofdfunctie kunnen we onderverdelen in twee categorieën. Een categorie waartoe behoren: zangverenigingen, muziekverenigingen en concerten. Deze categorie scoort gemiddeld zo’n 89%, met de zangverenigingen zelfs op 96%.

De tweede categorie bestaat uit activiteiten zoals kerstmarkten, bazars (kaarsen/beelden, glas in lood), bibliotheek, toneel, filmzaal/bioscoop. Deze categorie scoort 51%.

Carnaval in de kerk wordt met een score van 23% afgewezen. Een respondent merkt op dat de canavalsmis wel moet kunnen.

Onderwijs en informatie – score 69%

Vooral de cursorische activiteiten als scholing, muziekcursussen, schildercursussen, bloemschikken scoren 71%. VVV activiteiten ziet men ook wel zitten. Deze activiteit scoort 68%. Bedrijfsseminars scoort toch  nog 59%.

Welness/welzijn/medisch centrum – score 46%

Activiteiten op het gebied van kruisverenigingen geeft men een score van 64%.

De activiteiten als therapeutisch centrum en massage scoren respectievelijk 39% en 35%.

Deze lage scores houden in dat men deze activiteiten nauwelijks passend vindt in de nieuwe Mauritiuskerk.

Zakelijk – score 42%

Deze score is lager als verwacht. Het gaat hierbij om activiteiten als zaalverhuur, beurzen, markten, pinautomaat enz. Dit heeft ook te maken met een veel gemaakte opmerkingen op het enqeuteformulier, dat Silvolde volgens een aantal mensen teveel aan accommodaties heeft.

Algemene opmerkingen

De opmerkingen bij dit onderdeel zou je ook hier kunnen indelen in twee categorieën.

Een categorie respondenten geeft aan dat alle inspanningen er op gericht moeten zijn om zoals een respondent het uitdrukt: zo’n prachtig gebouw mag nooit verloren gaan. We moeten alles doen om sluiting te voorkomen. Een aantal mensen zegt: alles kan, als het gebouw maar blijft. Er waren ook wel een paar bezorgde reacties als: Blijf bij de originele functies van het gebouw zolang het een kerkelijke functie heeft.

Conclusie

Door de hoge respons van 28% kan deze enquête de rode draad zijn bij het bepalen van nieuwe functies voor de Mauritiuskerk. Vervolgens kan geconcludeerd worden dat alle respondenten de liturgiefunctie van de Mauritiuskerk wille continueren.

Als wij kijken naar de ranking van de hoofdfuncties, zien we dat vooral die activiteiten die aan religie gelinkt zijn zoals kunst, spiritualiteit en sociale activiteiten de hoogste scores aangeven. De wat meer basale activiteiten op het gebied van cultuur en onderwijs scoren in de middenmoot, maar altijd nog bijna 70%. De activiteiten als Welness, welzijn/ medisch en zakelijke activiteiten scoren onder de 50% en hebben daardoor te weinig draagvlak om de in de kerk van de toekomst op te nemen.

Tot slot

De stichting: “Vrienden van de Mauritiuskerk”, dankt allen die aan deze enquête hebben meegewerkt. Met behulp van deze resultaten zullen een professioneel advies inwinnen bij de Stichting Kerkplan om te zien wat zowel bouwkundig als financieel haalbaar is.