Beleidsplan Stichting van de Mauritiuskerk 2014

Het beleidsplan van de stichting Vrienden van de Mauritiuskerk te Silvolde is primair bedoeld voor intern gebruik. Omdat de stichting een ANBI geregistreerde instelling is, is het beleidsplan per 26 december 2013 zodanig aangepast dat zichtbaar is dat de organisatie voldoet aan de eisen van de ANBI regeling per 1 januari 2014. Bovendien wil de stichting Vrienden van de Mauritiuskerk een transparante organisatie zijn waarvan het handelen en middelenbeheer elke toets der kritiek kan doorstaan. Het plan toont daarom niet alleen een overzicht van onze doelstellingen, activiteiten en werkwijze maar geeft ook inzicht in de werving, het beheer en de besteding van de gelden. De stichting Vrienden van de Mauritiuskerk werd in 2010 opgericht. Dit gebeurde door een aantal plaatsgenoten die ook kerkelijk betrokken waren bij de Geloofsgemeenschap van de H. Mauritius

Doelstelling

De stichting Vrienden van de Mauritiuskerk heeft ten doel het verwerven van (financiële) middelen ten behoeve van de restauratie en instandhouding van de Mauritiuskerk teneinde het religieus erfgoed van vele generaties met ondubbelzinnige historische waarden en beeldbepalend voor Silvolde, voor de toekomst veilig te stellen. Verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.   
                                                                                                          
Kernprincipes

De stichting werkt zonder winstoogmerk met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen. De stichting heeft geen betaalde krachten en er is daarom er geen sprake van een  beloningsbeleid. Wel kunnen onkosten worden gedeclareerd. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bij ontbinding van de stichting zal conform de statuten een eventueel batig saldo worden bestemd voor de instandhouding en onderhoud van de Mauritiuskerk te Silvolde als cultureel erfgoed.

Organisatie-structuur

De stichting kent statutair een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie bestuurders.
Het bestuur bestaat op 26 december 2013 uit de volgende leden.
De heer J.W. Olthof  : voorzitter
De heer G.C.B.  Mientjes : secretaris
De heer F.J.M. Ros  : penningmeester
De heer T.W.M. van der Kemp : gewoon bestuurslid
De heer J.W.M. van den Hurk : gewoon bestuurslid

Contactgegevens

De stichting heeft geen fysieke kantoorruimte. De stichting hanteert  het adres van haar secretaris dhr. G.C.B. Mientjes als vestigingsadres van de stichting en als adres van het secretariaat : Terborgseveld 8  7064 AP Silvolde. Het e-mail adres van de voorzitter is janolthof@rvk.nl.  Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van de stichting is RSIN 8230.22.870.

Financiering
                                                                                                  
De werving van de gelden

De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van de plaatselijke bevolking en incidentele uitkeringen van andere instellingen. In november 2010 is er in Silvolde de huis aan huis actie: Red de Mauritiuskerk gehouden. In maart 2011 was de manifestatie “Kroon op het werk” waarbij sponsoren en ondernemers waren uitgenodigd. In oktober 2011 is er grote benefietmanifestatie georganiseerd met een loterij, veiling, exposities en optredens van koren en muziekverenigingen. Met deze activiteiten werd het streefbedrag van € 120.000,- ruimschoots gehaald.

Aanwending van de gelden  

Na voldoen van de bijdrage aan de restauratie beschikt de Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk per 26 december 2013 over een bedrag van € 54.719,65.

Het beheer van de gelden  

De stichting voert een uiterst conservatief financieel beheer. Dat betekent dat de gelden van de stichting op een spaarrekening en een rekening-courant van de Rabobank zijn gezet en er daarom niet wordt belegd in fondsen, aandelen of andere risicodragende beleggingen. De stichting zal bovendien nooit schulden of verplichtingen aangaan waarvan onzeker is of die uit financieel oogpunt nagekomen kunnen worden.